SEDDK’nın yayınladığı genelgeye göre, sigorta şirketi kurmak için sermaye şartı tüm branşlarda faaliyet gösterebilmek için 500 milyondan TL’den 1 milyar 600 milyon TL’ye yükseltildi. Zam oranı ise yüzde 220 olarak dikkat çekti.

Millî Reasürans 95 yaşını kutluyor Millî Reasürans 95 yaşını kutluyor

SEDDK’nın genelgesi şöyle:

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

SİGORTA BRANŞLARI İÇİN ÖNGÖRÜLEN MİNİMUM SERMAYE TUTARLARINA İLİŞKİN GENELGE

1)     Bilindiği üzere, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası "Kuruluş işlemlerini tamamlayan ve ruhsat talebinde bulunan sigorta şirketleri ile reasürans şirketleri, ödenmiş sermayelerini, ruhsat talep edilen sigorta branşları için öngörülen sermaye tutarları ile verilmek istenen teminatlara bağlı olarak beş milyon Türk Lirası’ndan az olmamak kaydıyla, Müsteşarlıkça belirlenecek miktara yükseltmek zorundadır. Müsteşarlık söz konusu miktar, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Üretici Fiyatları Endeksi artış oranını aşmamak kaydıyla artırmaya yetkilidir." hükmünü amirdir.

2)     Bu kapsamda, kuruluş işlemlerini tamamlayarak bu Genelgenin yayımı tarihinden sonra ruhsat talebinde bulunan sigorta şirketlerinin, sigorta kooperatiflerinin (kapalı mütüeller hariç) ve reasürans şirketlerinin ödenmiş sermayeleri ekte belirtilen baz sermaye ve ruhsat talep ettikleri her bir sigorta branşı veya bu branşlar altında verilen teminatlar için ekte yer alan tabloda belirlenen minimum sermaye tutarlarından az olamaz.

3)     İşbu Genelge ekinde yer alan tabloda belirlenen minimum sermaye tutarları, aksi Kurum tarafından belirlenmedikçe her yıl Ocak ve Temmuz aylarında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Üretici Fiyatları Endeksi artış oranında güncellenir.

4)     Ödenmiş sermayenin nakden ödenmiş olması gerekir.

5)     Bu Genelge ile Sigorta Branşları İçin Öngörülen Minimum Sermaye Tutarlarına İlişkin Genelge (2022/2) yürürlükten kaldırılmıştır.

6)     Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Editör: Veli Karadeniz