SEVİL GÜMRÜKCÜ / SİGORTAMNEWS

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sigorta şirketi ve acentelerin kamu ihalelerinde İnşaat All Risk genel şartlarına uymadığı gerekçesiyle, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (SEDDK) başvuruyor. SEDDK, durumu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) iletiyor. TOBB da bir üst yazıyla acentelere aktarıyor.

TOBB’un acentelere gönderdiği yazıda özetle, kamu ihalelerinde sigorta şirketi ve acentelerin İnşaat All Risk genel şartlarına uymadıkları ve uyarılara rağmen aynı durumu sürdükleri vurgulanıyor.

IBS’nin üst yönetim kadrosuna transfer IBS’nin üst yönetim kadrosuna transfer

TOBB’un acentelere gönderdiği o yazı şöyle:

Sayın Sigorta Acentesi,

Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından İhale Edilen Yapım İşlerinde İnşaat, Montaj  (Tüm Riskler) Sigortaları hakkında Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından Birliğimize intikal ettirilen E-79127891-010.99-3030057 sayılı yazıda; SGK tarafından ihale edilen yapım işlerinde 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi (Şartname) uyarınca yükleniciden talep edilen inşaat sigortası genel şartları (All Risk) kapsamında düzenlenen bazı poliçelerde Şartnamede gösterilen muafiyet oranı, koasürans oranı ve buna benzer hususlarda sigorta şirketlerinin ve acentelerin Şartnameye uygun şekilde poliçe düzenlemediği, uyarılara rağmen de bu durumu değiştirmedikleri hususunda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından SEDDK’ya yazı iletildiği belirtilerek;

“Bilindiği üzere, İhtiyari Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Teminatına İlişkin Tarife ve  Talimatı (Tarife ve Talimat) "B. İnşaat ve Montaj (Tüm Riskler) Sigortalarında Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Teminatı İçin Uygulanacak Tarife" bölümünün ilk  cümlesi  "Deprem ve yanardağ püskürmesi teminatı içermeyen inşaat ve montaj sigortası poliçesi düzenlenemez." hükmünü amirdir. Bu kapsamda, Tarife ve Talimatın B.1 Uygulama Notu başlıklı bölümünün 3 üncü maddesinde müşterek sigorta uygulamasına yer verilmiş olup sigorta bedelinin en az %20'sinin sigortalı veya sigorta ettiren üzerine kalması ve meydana gelecek hasarlarda sigortalı veya  sigorta  ettirenin  bu  oranlarla  hasara  iştirak etmesi kaydıyla sigortalı veya sigorta ettirenle müşterek sigorta yapılabileceği ve ayrıca aynı maddenin devamında yer alan tabloda sigortalı veya sigorta ettiren ile sigortacının %25-%60 arasında değişen oranlarda müşterek sigorta oranı ve %6,25-%50 oranında tarife fiyatlarından yapılacak indirim oranlarından biri şeklinde uygulanması hususunda anlaşabilecekleri düzenlenmiştir. Aynı bölümün 4 üncü maddesinde de muafiyet uygulaması anlatılmış olup "…sigortacının sorumlu olduğu kısım üzerinden en az %2 oranında bulunacak bir tenzili muafiyet uygulanır." hükmüne yer verilmiştir.

İnşaat ve Montaj (Tüm Riskler) sigortalarında koasürans ve muafiyete ilişkin yukarıda anılan deprem ve yanardağ püskürmesi teminatı hükümleri dışında kısıtlayıcı başka bir düzenleme de bulunmamaktadır. Bu kapsamda, Tarife ve Talimatın yukarıda yer verilen hükümlerinden her ne kadar daha yüksek oranlarda koasürans ve muafiyet oranı kararlaştırılabilmesi mümkünse de mevzuatımızla asgari olarak belirlenen oranların şartnameyle azami olarak belirlendiği görülmüş olup sigorta poliçelerinde %2 muafiyet oranı ve %20 koasürans oranı mevzuatımızla ve şartnameyle uyumludur.”

Editör: Sevil Gümrükçü