Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), yeni kurulan Sigorta Aracıları İçin Teklif Platformu’nun çalışma usul ve esaslarını yayınladığı genelge ile duyurdu.

Sigorta acentelerini de yakından ilgilendiren o genelge şöyle:

Amaç ve Kapsam

31/01/2024

Millî Reasürans 95 yaşını kutluyor Millî Reasürans 95 yaşını kutluyor

Madde 1- (1) Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi nezdinde Sigorta Aracıları İçin Teklif Platformu kurulmuştur. Bu Genelgenin amacı, Platformun çalışma usul ve esaslarının düzenlenmesidir.

Dayanak

Madde 2- (1) Bu Genelge, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu 31/B maddesi, 14/7/2007 tarihli ve 26582 saylı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin dördüncü fikrası, 9/8/2008 tarihli ve 26962 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci fıkrası ile 18/1O/2022 tarihli ve 31987 saylı Resmi Gazete'de yayımlanan Sigortacılık Verilerinin Toplanması, Saklanması Ve Paylaşılmasına Dair Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak esti hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- (1) Bu Genelgede yer alan;

a) Kurum: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

b) Merkez: Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezini,

c) Platform: Sigorta aracılarının Merkez üzerinden teklif almalarına yardımcı bilişim sistemini,

d) Platform Aracılık Sözleşmesi: Münhasıran Platformdan poliçe üretmek üzere sigorta aracısı ile sigorta şirketi arasında akdedilen sözleşmeyi,

d) Platform Üyelik Sözleşmesi: Merkez ile sigorta aracısı arasında akdedilen sözleşmeyi,

e) Sigorta aracısı: Sigorta acenteleri ile sigorta brokerlerini, şirketlerini,

f) Sigorta şirketi: Kara araçları sorumluluk branşında ruhsat sahibi olan sigorta

g) Yönetmelik: 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliği, ifade eder.

Platforma üyelik

Madde 4- (1) Kara araçları sorumluluk branşında ruhsat sahibi olan sigorta şirketleri Platforma üye olmak zorundadır. Sigorta aracıları için Platforma üyelik isteğe bağladır. Sigorta Sahteciliklerini Engelleme Bürosu nezdindeki Sigorta Suistimalleri Bilgi Paylaşım Sistemi"ne haklarında belgeli suistimal kaydı girilen sigorta aracıları Platforma üye olamaz, mevcut üye ise üyeliği sonlandırıl. Suistimal kaydının kaldırılması halinde Platforma yeniden üyelik sağlanabilir.

(2) Bu Genelge kapsamında sigorta aracılarının Platforma erişimi, Merkez ile sigorta arasında düzenlenen Platform Üyelik Sözleşmesine göre sağlanır. Bu genelge hükümleri ile Platform Üyelik Sözleşmesine aykırılık halinde alınacak tedbirlere sözleşmede yer verilir.

(3) Sigorta aracıları, Merkez' in operasyon maliyetlerinin karşılanması amacıyla üyelik ücreti ödemek zorundadır. Üyelik ücreti. Kurumun onayı ile Merkez tarafından belirlenir. Üyelik ücretinin ödenmemesi durumunda sigorta aracısının Platform üzerinden yürüttüğü faaliyeti Merkez tarafından askıya alınır. Platform üyeliğinin askıya alındığı dönem için üyelik ücreti alınmaz.

(4) Sigorta aracılarının, Platform kullanılarak düzenlenen poliçelerden hak ettikleri komisyon alacakları ile poliçelerin ilgili mevzuat çerçevesinde sonlandırılması nedeniyle sigorta şirketlerine ödemekle yükümlü oldukları komisyon iade borçları ilgili ay sonunda sigorta şirketi tarafından tespit edilir. Borçlar, alacaklardan mahsup edilir. Borçların fazla olması durumunda sigorta aracısı borcunu izleyen ay sonuna kadar sigorta şirketine ödemek zorundadır. Borcun ifa edilmediğine ilişkin sigorta şirketi tarafından Merkez'e bildirimde bulunulması durumunda aracının Platform üyeliği askıya alınır. Sigorta şirketi, borcun ifa edilmesini müteakip askıya alınan üyeliğin Merkez tarafından yeniden aktif hale getirilmesini ister. Üyeliği askıya alınan aracının Platform üyelik ücreti iade edilmez.

Platform Aracık Sözleşmesi

Madde 5- (1) Platforma üye olan sigorta aracısının çalıştığı sigorta şirketlerine ilişkin bilgiler Merkez nezdindeki veriler esas alınarak tespit edilir. Verilerin güncel tutulmasından ilgili sigorta şirketi ve sigorta aracısı Sorumludur.

(2) Mevcut durumda aralarında aracılık sözleşmesi bulunmayan sigorta şirketleri ile münhasıran Platform üzerinden sigorta poliçesi tanzim etmek üzere sözleşme tesis edilmesi mümkündür. Bu durumda, Ek-1'de yer alan belgelerin sigorta aracısı tarafından Merkeze ibraz edilmesi gerekmektedir. Aracılık sözleşmesinin kurulmasında aşağıda yer alan kurallara uygun, işlem tesis edilir:

a ) Teminat mektubu sunulması ya da kefalet sigortası yaptırılması talep edilemez,

b) Sadece bir sigorta şirketi ile çalışılması gerektiğine ilişkin sınırlama konulamaz,

c) Portföy hakkına zarar verecek herhangi bir düzenleme yapılamaz.

(3) Sigorta şirketleri, Platform üzerinden kendisi ile çalışmak isteyen sigorta aracısının başvurusunu gerekli belgelerin iletilmesi üzerine 3 iş günü içinde sonuçlandırır. Bu süre içerisinde sonuçlandırılmayan başvurular reddedilmiş sayılır. Başvurusu reddedilen sigorta aracısı, 3 ay içinde aynı sigorta şirketi için yeni başvuru yapamaz.

(4) Sigorta şirketleri, Platform üzerinden yapılacak işlemler kapsamında sigorta aracısının portföyünün belli kriterleri sağlamasına yönelik hedefler ya da sınırlamalar koyamaz.

(5) Sigorta şirketleri, Platform üzerinden verilen teklifler ile düzenlenecek poliçelerin prim tahsilatına (taksit sayısı vb.) ilişkin olarak Platform haricinde düzenlenen poliçelere kıyasla zorlaştırıcı koşullar belirleyemez.

(6) Platform Aracılık Sözleşmesinin kurulmasına ve sonlanmasına ilişkin işlemler, genel hükümlere tabidir.

Teklif verilmesi ve poliçe düzenlenmesi

Madde 6- (1) Platformdan teklif oluşturulmasına ilişkin işlemler aşağıda yer almaktadır:

a) Platform üzerinden teklif verilmesinde öncelik, Platform Aracılık Sözleşmesi haricinde tesis edilmiş aracılık sözleşmelerine taraf sigorta şirketlerinindir. Söz konusu sigorta şirketlerinden 10 dakikalık süre içinde teklif vermesi talep edilir. Teklif verilmesi halinde bu şirketlerden alınan teklif numaralarından biri üzerinden poliçe düzenlenir.

b) (a) bendi kapsamında süresi içinde hiçbir şirket tarafından teklif verilememesi durumunda Platform Aracılık Sözleşmesi kapsamında aracılık ilişkisi kurulan söre şirketlerinden 10 dakikalık süre içinde teklif vermesi talep edilir. Teklif verilmesi halinde bu şirketlerden alınan teklif numaralarından biri üzerinden poliçe düzenlenir.

(2) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamındaki işlemlerde ilgili mevzuat çerçevesinde paket poliçe şeklinde ya da ek teminatlı teklif verilmesi mümkün olup söz konusu teminatlara ve bunlara ilişkin primlere ilişkin açıklamalara Platformda yer verilir.

(3) Poliçe düzenleme işlemi, Platform üzerinden verilen şirket teklif numarası kullanılarak ilgili sigorta şirketinin bilişim sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Şirket, poliçe düzenlenmesi sırasında oluşabilecek sistem hatalarının iz kaydını saklamak ve gerektiğinde Kuruma ibraz etmek zorundadır.

(4) Sigorta şirketi, prim tahsilatı için 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununa, 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Odeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna ve bu kanunların ikincil düzenlemelerine uygun gerekli ve yeterli güvenlik tedbirlerini sağlamakla yükümlüdür.

(5) Platform üzerinden teklif verilmemesi ve verilen teklif kapsamında teklifin verildiği gün sonuna kadar poliçe düzenlenmemesi, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 13 üncü maddesinin birinci fıkrası ve ilgili diğer mevzuat kapsamında poliçe düzenlemekten kaçınma hali olarak kabul edilir. Platform nezdinde belirlenen sınırlı süre içinde teklif hazırlanamaması durumunda sigorta şirketinin teklif verme zorunluluğu Platform dışındaki üretim kanalları üzerinden devam eder.

Uygulama kılavuzu

Madde 7- (1) Platforma üye sigorta şirketleri ile sigorta aracılarının tabi olacağı diğer usul ve esaslar Kurumun uygun görüşüyle Merkez tarafından hazırlanan kılavuzda düzenlenir.

Raporlama

Madde 8-(1) Merkez, Kurumun gözetim ve denetim faaliyetlerine kaynak teşkil etmek üzere, Platforma ilişkin istatistiki verileri tutar ve söz konusu verilerin raporlanması için gerekli bilişim atyapısını bu Genelgenin yürürlük tarihinde hazır hale getirir.

Yürürlūk

Madde 9- (1) Bu Genelge 19/02/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10- (1) Bu Genelge hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Editör: Hasan Burak Karadeniz