‘Yarınlar Bizimle Parlar’ mesajı ‘Yarınlar Bizimle Parlar’ mesajı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca (SEDDK) tarafından hazırlanan Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete’nin 31 Aralık 2022 tarihli mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yönetmelikle yıllık limitin üzerinde para yatıran katılımcılara ödenen devlet katkısının usul ve esasları belirlendi.  

Resmî Gazete'nin 31 Aralık 2022 tarihli baskısında yayımlanan 32060 (5. mükerrer) sayılı yönetmelik şöyle…   

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI

HAKKINDA YÖNETMELİK

 BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bireysel emeklilik sisteminde katılımcıların katkı paylarına karşılık olarak ödenecek veya taahhüt edilecek Devlet katkısının hesaplanmasına, kayda alınmasına, ödenmesine, yatırıma yönlendirilmesine, hak kazanılmayan tutarlar ile haksız veya erken ödendiği tespit edilen tutarların kapsamına, iadesine veya mahsup edilmesine ve Devlet katkısıyla ilgili diğer işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Kurumun ilişkili olduğu Bakanlığı,

b) Başlangıç Devlet Katkısı: Kanunun ek 2 nci maddesi uyarınca, çalışanın sisteme girişinde, başlangıç dönemini müteakip, bir defaya mahsus olmak üzere maktu olarak hesaplanan ilave Devlet katkısını,

c) Başlangıç dönemi: Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamında, çalışanın, emeklilik planına dâhil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi izleyen iki aylık süreyi,

ç) Birikim: Devlet katkısı hesabındaki tutarlar hariç, katılımcının bireysel emeklilik hesabında bulunan toplam tutarı,

d) BIST: Borsa İstanbul Anonim Şirketini,

e) Çalışan: Kanunun ek 2 nci ve geçici 2 nci maddeleri kapsamında bir emeklilik planına dahil edilen katılımcıyı,

f) Devlet katkısı: 4632 sayılı Kanunun ek 1 inci ve ek 2 nci maddelerine göre Devlet tarafından katılımcının bireysel emeklilik hesabına ödenen veya Kanunun ek 2 nci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca taahhüt edilen tutarları,

g) Devlet katkısı hesabı: Münhasıran Devlet katkısına ilişkin tutarların izlendiği, katılımcının bireysel emeklilik hesap veya taahhüt edilen ve nakden ödenen Devlet katkısı tutarlarının izlendiği, çalışanın bireysel emeklilik hesabı kapsamındaki alt hesabı,

ğ) Devreden katkı payı: Devlet katkısı hesaplamasına haiz olmakla beraber azami limitin aşılması sebebiyle şirket hesaplarına nakden intikal ettiği takvim yılını takip eden yıllarda Devlet katkısı hesaplamasına esas teşkil edecek katkı payı tutarını,

h) Ek Devlet katkısı: Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamında emeklilik birikimini en az on yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana, birikim tutarı üzerinden nispi olarak hesaplanan Devlet katkısını,

ı) Emeklilik gözetim merkezi: 4632 sayılı Kanuna göre Kurumca emeklilik gözetim merkezi olarak görevlendirilen tüzel kişiyi,

i) Erken ödenen Devlet katkısı: Devlet katkısı hesabına ödenmesi gereken hesap döneminden daha önce ödenen Devlet katkısını,

j) Fon: Emeklilik yatırım fonunu,

k) Gecikme zammı oranı: 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranını,

l) Hak kazanılmayan Devlet katkısı: Kanunun ek 1 inci maddesine göre, sistemden ayrılan katılımcının Devlet katkısı hesabındaki, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere şirketlerce iade edilmesi gereken tutarı,

m) Haksız Devlet katkısı: Ödenmemesi gerekirken ödenmiş olduğu tespit edilen Devlet katkısı tutarını,

n) İşveren: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamındaki işveren ve işveren vekillerini,

o) Kanun: 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununu,

ö) Katılımcı: Emeklilik sözleşmesine göre ad ve hesabına şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılan gerçek kişiyi,

p) Katkı payı: Emeklilik sözleşmesine göre şirkete ödenen, giriş aidatı hariç, tasarrufa yönelik tutarı,

r) Kurul: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,

s) Kurum: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

ş) Nakit hesabı: Kanunun ek 1 inci maddesinde belirtilen hak kazanma oranlarına göre taahhüt edilen Devlet katkısı tutarlarından nakde dönüşenler ile doğrudan nakden ödenen Devlet katkısı tutarlarının izlendiği, Devlet katkısı hesabı kapsamındaki alt hesabı,

t) Sertifika: Çalışanın dahil edildiği emeklilik planı kapsamında açılan otomatik katılım sertifikasını,

u) Sözleşme: 4632 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında yapılan emeklilik sözleşmesini,

ü) Şirket: 4632 sayılı Kanuna göre kurulmuş emeklilik şirketini,

v) Taahhüt hesabı: Kanunun ek 2 nci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, taahhüt edilen tutarların izlendiği, Devlet katkısı hesabı kapsamındaki alt hesabı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Devlet Katkısının Hesaplanması ve Ödenmesi

Devlet katkısının hesaplanması

MADDE 4- (1) Devlet katkısı, şirketler tarafından emeklilik gözetim merkezine iletilen bilgiler esas alınarak, emeklilik gözetim merkezi tarafından hesaplanır.

(2) Şirketler, işverenler tarafından ödenenler hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı katılımcılar ile 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamındaki katılımcılar adına ödenen katkı payına ilişkin veriler ile Devlet katkısı hesaplamasına esas diğer verilerin, emeklilik gözetim merkezince belirlenen içerik, format ve yönteme göre en geç kaydın oluştuğu günü takip eden iş gününde saat 14:00’e kadar emeklilik gözetim merkezine gönderimini tamamlar. Şirketler, bu verileri doğru, eksiksiz ve tutarlı olarak emeklilik gözetim merkezine bildirmekle yükümlüdür. Emeklilik gözetim merkezi, verilerin, belirlenen içerik, format ve yönteme göre gönderildiğini ve tutarlılığını kontrol eder, aykırılık saptanan verileri düzeltilmek üzere şirketlere gönderir.

(3) Şirketler, katkı payının ödendiği ayın sonunu takip eden dokuzuncu iş günü sonuna kadar, ilgili ay içinde gönderdiği tüm verilerin tutarlılığına ve doğruluğuna ilişkin nihai kontrolünü tamamlar ve tutarlılığını veya doğruluğunu sağlayamadıkları verileri kayıt kesinleştirme öncesi emeklilik gözetim merkezine bildirir. İlgili gün sonu itibarıyla kayıtların kesinleştiği kabul edilir. Emeklilik gözetim merkezi tarafından yapılan kontrol uyarınca gerçekleştirilen düzeltmeler hariç, bu tarihten sonra yapılacak değişiklikler, yeni gönderilecek veriler ile bu tarihe kadar şirket tarafından tutarlılığı, doğruluğu sağlanamayan ya da Devlet katkısı hesabı yapılmasına imkan vermeyecek şekilde gönderilen veriler, ilgili katkı payının ödendiği aya ilişkin Devlet katkısı hesaplamasında dikkate alınmaz.

(4) Emeklilik gözetim merkezi, kayıt kesinleştirme tarihini takip eden altı iş günü içinde Kurumca belirlenen kontrol listesinde belirtilenler dahil gerekli tüm kontrolleri yapar ve şirket ile emeklilik gözetim merkezi arasında, ikinci ve üçüncü fıkraya göre aykırılık tespit edilmeyen veriler üzerinden bireysel emeklilik sisteminde katılımcının Devlet katkısı hesabına ödenecek Devlet katkısı tutarına, çalışanın taahhüt hesabına kaydedilecek Devlet katkısı tutarlarına ve çalışanın hak ettiği Devlet katkısı tutarları ile 6 ncı madde kapsamında ödenecek ek Devlet katkısı tutarına ilişkin üç ayrı mutabakat belgesi, elektronik imza ya da ıslak imza kullanılarak imzalanır. Bu fıkrada belirtilen süre içinde, ilgili mutabakat belgesini imzalamayan şirket nezdindeki tahsilatlar için Devlet katkısı hesaplanmaz ve katılımcının diğer şirketlerde sözleşmesi veya sertifikası var ise Devlet katkısı limiti, katılımcının ilgili sözleşmelerine veya sertifikalarına ödediği katkı payı tutarları için kullanılır. Söz konusu tahsilatların imzalanan müteakip mutabakat belgelerine konu olması durumunda, bu tahsilatlar ilgili hesap dönemi için katılımcının kalan limiti dahilinde hesaplamaya dahil edilir. Mutabakat belgelerinde yer alması gereken asgari hususlar Kurumca belirlenir.

(5) Ödendiği aya ilişkin Devlet katkısı hesaplamasına dahil edilmemiş veya Devlet katkısı hesabına dahil edilmekle birlikte tamamen veya kısmen Devlet katkısı almamış yahut sehven haksız Devlet katkısı bildirimine konu edilmiş katkı payı ödemeleri, katkı payı tahsilatının şirket hesaplarına nakden intikal ettiği ayın sonunu müteakip bir yılı aşmamak üzere, takip eden dönemlerde yapılacak Devlet katkısı hesaplamasında dikkate alınır. İlgili ödemelerden mutabakatta hatalı olarak belirlenmiş olanların tekrar hesaplamaya dahil edilebilmesi için, şirketler tarafından söz konusu ödemeye ilişkin hesaplama talebinin, ilgili tahsilatın şirket hesaplarına nakden intikal ettiği ayın sonunu müteakip bir yılı aşmamak üzere, emeklilik gözetim merkezine iletilmesi gerekir. Bu gecikme nedeniyle katılımcının maruz kaldığı bir zarar oluşması durumunda, bu zarar ilgili şirket tarafından karşılanır.

(6) Emeklilik gözetim merkezi, şirketlerle imzaladığı mutabakat belgelerine konu verileri kullanarak, sözleşme bazında ödenen katkı paylarını Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarına, 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamındaki katılımcılar için ilgili kimlik numaralarına göre katılımcı bazında konsolide eder ve katılımcı bazında ödenen katkı payının Kanunun ek 1 inci maddesinde belirtilen oranını Devlet katkısı olarak hesaplar. 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamındaki katılımcılar için durumlarını tevsik eden belgelerini şirkete ibraz etmeleri halinde Devlet katkısı hesaplanır. Çalışanların Devlet katkısı taahhüt olarak hesaplanır ve bu tutarlar taahhüt hesabında kayıt altına alınır. Taahhüt edilen Devlet katkısının, nakit hesabına nakden ödenecek kısmı, Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında, sertifikanın sistemde geçirdiği süreye bağlı olarak belirlenen hak kazanma oranlarına ve 9 uncu maddede yer alan usule göre hesaplanır. Bir takvim yılı için yapılacak Devlet katkısı hesabında 8 inci maddede yer alan limite kadar olan katkı payı tutarları dikkate alınır. Bir katılımcının birden fazla sözleşmesi veya sertifikası olması durumunda, sözleşme ve sertifika bazında Devlet katkısı, ilgili ayda sözleşme veya sertifika başına ödenen katkı paylarının ağırlığı dikkate alınarak hesaplanır ve toplam Devlet katkısı katılımcının sözleşmelerine veya sertifikalarına paylaştırılır.

(7) Emeklilik gözetim merkezi, kayıt kesinleştirmeyi müteakip on iş günü içinde, ilgisine göre katılımcı veya çalışan bazında hesapladığı Devlet katkısı bilgilerini ve 6 ncı madde kapsamında hesaplanan ek Devlet katkısı bilgilerini ilgili şirkete, ayrıca şirket bazında hazırlanan bu bilgileri içeren hesap formlarını Bakanlığa ve Kuruma gönderir. Devlet katkısı bilgilerinin şirkete gönderilmesini takip eden iş günü, taahhüt edilen Devlet katkısı tutarları şirket tarafından taahhüt hesabında kayıt altına alınır. Hesap formlarında yer alacak hususlar Kurumca belirlenir.

(8) Devlet katkısının hesaplanmasında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar ile 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamındaki katılımcılar adına ödenen ve şirket hesaplarına nakden intikal etmiş olan katkı payı ödemeleri dikkate alınır. Şirketçe katılımcı hesabına yapılan ödemeler, ek faydalar, işveren grup emeklilik sözleşmesinden hak kazanılarak transfer yoluyla aktarılan tutarlar, başka bir şirketten aktarımla gelen tutarlar, işverenler tarafından yapılan katkı payı ödemeleri, kime ait olduğu belli olmayan katkı payı ödemeleri, Kanunun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında aktarılan tutarlar, emeklilik gözetim merkezine vefat ettiği verisi iletilmiş olan katılımcılar için vefat tarihinden sonra nakden şirket hesaplarına intikal eden katkı payı ödemeleri ile emeklilik hakkını kullanmak üzere birleştirilmiş sözleşmelere birleştirme tarihinden itibaren nakden şirket hesaplarına intikal eden veya devreden katkı payı ödemeleri hesaplamaya dahil edilmez. Bireysel ve gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmeleri kapsamında, işverenlerin, katkı payı ödemelerine ilişkin operasyonel işlemlere yalnızca aracılık yaptığı katkı payı tutarları Devlet katkısı hesabında dikkate alınır. Ödemelerin Devlet katkısı hesaplamasına dahil edilmesi için varsa blokaj süresinin tamamlanmasını müteakip, katkı payının nakden şirket hesaplarına intikal etmiş olması gerekir.

(9) Devlet katkısına ilişkin yapılacak işlemlerle ilgili olarak, şirketler ile emeklilik gözetim merkezi arasında operasyonel süreci ve koşulları belirleyen bir protokol imzalanır.

Başlangıç Devlet katkısının hesaplanması

MADDE 5- (1) Başlangıç Devlet katkısı, çalışan bazında Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamında sisteme girişte bir defaya mahsus olmak üzere hesaplanır ve emeklilik gözetim merkezi tarafından taahhüt olarak kayda alınır. Başlangıç Devlet katkısı; başlangıç döneminin bittiği Devlet katkısı hesap dönemi için hesaplanır, bu hesap dönemi sonu itibarıyla yürürlükte bulunan ve başlangıç dönemini tamamlamış sertifika veya sertifikalar ile bağlantılı takip edilir. Bağlantılı sertifika veya sertifikaların tamamının sonlandırılması halinde başlangıç Devlet katkısının taahhüt edilen kısmı silinir.

(2) Başlangıç Devlet katkısının hesaplanmasına ilişkin iş ve işlemlerde 4 üncü madde hükümleri esas alınır.

(3) Başlangıç Devlet katkısının taahhüt edilen kısmı silinmiş olan çalışanın yeniden sisteme dahil olması halinde, başlangıç Devlet katkısı yeniden hesaplanmaz. Ancak başlangıç döneminde cayma hakkını kullanmış olan bir çalışanın sisteme yeniden dahil olması durumunda, daha önce başlangıç Devlet katkısı hiç hesaplanmamış ise bu hüküm uygulanmaz. Başlangıç Devlet katkısının çalışan bazında takip edilmesini sağlayacak altyapı emeklilik gözetim merkezi tarafından sağlanır.

Ek Devlet katkısının hesaplanması

MADDE 6- (1) Emeklilik hakkının kullanılması halinde, bireysel emeklilik hesabında bulunan birikimini en az on yıl süreli yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana yıllık gelir sigortası sözleşmesinin akdedildiği tarihi takip eden Devlet katkısı hesaplama döneminde, Kanunun ek 2 nci maddesi uyarınca birikiminin %5’i karşılığı ek Devlet katkısı olarak ödenir.

(2) Vefat veya maluliyet dışındaki bir nedenle on yıl tamamlanmadan yıllık gelir sigortasının sonlandırılması halinde, yapılan ek Devlet katkısı Kurumca belirlenen usul ve esaslara göre genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Bakanlık hesaplarına ödenir.

(3) Zamanında ödenmediği veya eksik ödendiği tespit edilen tutarlar, ödenmesi gereken tarihten itibaren gecikme zammı oranına göre hesaplanan faiziyle birlikte 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Kurumca yetkilendirilecek kuruluş tarafından ilgili vergi dairesine aylık olarak bildirilir.

Devreden katkı payına Devlet katkısının hesaplanması

MADDE 7- (1) Devreden katkı payları, her yılın ilk günü şirket hesaplarına intikal etmiş katkı payı olarak muamele edilmek suretiyle 4 üncü madde kapsamında yapılacak Devlet katkısı hesaplamasında dikkate alınır. Bu işlem neticesinde, devreden katkı payı tutarından Devlet katkısı hesaplamasına esas teşkil eden kısmı düşülür.

(2) Bir katılımcının emeklilik sözleşmesinin veya sertifikasının sonlanması halinde, bu sözleşme veya sertifikada müteakip yıllara devreden katkı payları için Devlet katkısı hesaplaması yapılmaz. Sözleşme veya sertifikadan yapılan kısmen ödemeler ile nafaka borcu alacakları, haciz, rehin veya iflas sebebiyle yapılan ödemeler, bu sözleşme veya sertifikadaki varsa devreden katkı payı tutarından mahsup edilir.

(3) Devreden katkı payı uygulamasına herhangi bir sınırlama getirmek ile usul ve esasları belirlemeye Bakanlığın uygun görüşü alınarak Kurul yetkilidir.

Azami limit hesabı

MADDE 8- (1) Bir katılımcı için bir takvim yılında hesaplanan Devlet katkısı tutarına esas teşkil eden katkı paylarının toplamı, ilgili takvim yılı için belirlenen yıllık toplam brüt asgari ücret tutarını aşamaz.

(2) Bir katılımcının emeklilik sözleşmesini veya sertifikasını sonlandırarak sistemden ayrılması sonucunda hak kazanılmayan Devlet katkılarının iade edilmesi ya da taahhüt edilen tutarlarının hesaptan çıkarılması, aynı takvim yılında yürürlükte olan diğer sözleşmeleri için Devlet katkısı hesaplamasına esas kalan limitini artırmaz. Cayma işlemine konu olan sözleşmeler için bu hüküm uygulanmaz.

(3) Bir katılımcının bir takvim yılına ilişkin Devlet katkısı hesaplamasına esas limiti, ilgili yıla ait haksız olarak ödendiği veya taahhüt edildiği tespit edilen Devlet katkısı tutarı kadar artırılır.

(4) Devlet katkısı hesaplamasında, katkı payının şirket hesaplarına nakden intikal ettiği yıldaki limit esas alınır.

(5) Bir çalışan için ödenecek ek Devlet katkısı hesaplamasına esas teşkil eden birikim toplamı çalışanın emeklilik hakkını kullandığı ayda geçerli aylık brüt asgari ücret tutarı ile sistemde kaldığı ay sayısının çarpımını aşamaz.

(6) Aşağıda yer alan Devlet katkılarından her birinin limiti ayrı olarak hesaplanır ve takip edilir.

a) Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında ödenen Devlet katkısı,

b) Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamında otomatik katılım ile kurulan sertifikalar için hesaplanan Devlet katkısı,

c) Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamında maktu olarak hesaplanan başlangıç Devlet katkısı,

ç) Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamında ödenen nispi olarak hesaplanan ek Devlet katkısı.

Devlet katkısının ödenmesi

MADDE 9- (1) Bakanlık, hesaplanan Devlet katkısı ile ek Devlet katkısı tutarını emeklilik gözetim merkezi tarafından gönderilen hesap formlarına istinaden ödeme belgesinin düzenlenmesini müteakip beş iş günü içinde emeklilik gözetim merkezinin hesabına öder. Emeklilik gözetim merkezi, Bakanlık tarafından gönderilen Devlet katkısını, en geç hesaplarına intikal ettiği günü takip eden iş günü hesaplama yapılan katkı payının ilişkili olduğu sözleşmenin hesap dönemi sonu itibarıyla bulunduğu şirket hesaplarına öder.

(2) Taahhüt edilen Devlet katkısı tutarları, çalışanın taahhüt hesabında, aşağıdaki tutarlar ise çalışanın nakit hesabında takip edilir:

a) Taahhüt edilen tutarların hak kazanma oranlarına göre nakde dönüşen kısımları,

b) Sertifikanın sistemde bulunduğu süreye göre doğrudan nakit olarak ödenen tutarlar.

(3) Taahhüt hesabından nakde dönüşecek tutarlar için sertifikanın sistemde bulunduğu sürenin;

a) Üçüncü yılını doldurması ile taahhüt hesabında değerlenen (kayıt altında tutulan) toplam tutarın yüzde on beşi nakit hesabına ödenir ve Devlet katkısının yüzde seksen beşi ise taahhüt hesabında kayıt altında tutulmaya devam edilir,

b) Altıncı yılını doldurması ile taahhüt hesabında değerlenen (kayıt altında tutulan) toplam tutarın seksen beşte yirmisi nakit hesabına ödenir. Bu işlem neticesinde Devlet katkısının, yüzde otuz beşi nakit hesabına ödenmiş olur ve yüzde altmış beşi ise taahhüt hesabında kayıt altında tutulmaya devam edilir.

c) Onuncu yılını doldurması ile taahhüt hesabında değerlenen (kayıt altında tutulan) toplam tutarın altmış beşte yirmi beşi nakit hesabına ödenir. Bu işlem neticesinde Devlet katkısının, yüzde altmışı nakit hesabına ödenmiş olur ve yüzde kırkı ise taahhüt hesabında kayıt altında tutulmaya devam edilir,

(4) Doğrudan nakit olarak ödenecek tutarlar için sertifikanın sistemde bulunduğu sürenin;

a) Üçüncü yılı ile altıncı yılı arasında şirket hesabına intikal eden katkı payları için hesaplanan Devlet katkısı tutarının yüzde on beşi doğrudan nakit olarak ödenir, yüzde seksen beşi taahhüt olarak kayıt altına alınır,

b) Altıncı yılı ile onuncu yılı arasında şirket hesabına intikal eden katkı payları için hesaplanan Devlet katkısı tutarının yüzde otuz beşi doğrudan nakit olarak ödenir, yüzde altmış beşi taahhüt olarak kayıt altına alınır,

c) Onuncu yılından itibaren şirket hesabına intikal eden katkı payları için hesaplanan Devlet katkısı tutarının yüzde altmışı doğrudan nakit olarak ödenir, yüzde kırkı taahhüt olarak kayıt altına alınır.

(5) Üçüncü ve dördüncü fıkralarda taahhüt olarak hesaplanan tutarlar virgülden sonra yukarı doğru en yakın iki haneli tutara yuvarlanarak kayıt altına alınır, nakde dönüşen ve doğrudan nakden ödenen tutarların ise virgülden sonra iki hanesi dikkate alınarak işlem görür.

(6) Çalışanın her bir sertifikası için Devlet katkısına ilişkin hesaplamalar, ayrı ayrı yapılır. Her halükarda Devlet katkısı tutarlarına ilişkin azami limit kişi bazında 8 inci madde kapsamında takip edilir.

(7) Taahhüt başlangıç Devlet katkısı tutarı, emeklilik gözetim merkezi nezdinde kayıtlı veriler kapsamında çalışanın sistemde geçirdiği süreye göre ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen usule göre 5 inci maddede tanımlanan bağlantılı sertifikasına nakden ödenir. Birden fazla bağlantılı sertifika olması durumunda ise nakde dönen Devlet katkısı tutarı eşit olarak bağlantılı sertifikalara dağıtılır.

(8) Sertifikanın emeklilik hakkının kullanılarak ya da vefat veya maluliyet nedeniyle sonlandırılması halinde ise taahhüt hesabındaki tutarın tamamı nakit hesabına ödenir. Hesaplamalar, her bir sertifika için ayrı ayrı yapılır.

(9) Şirketler, katılımcılara ait nakden ödenen Devlet katkısını, en geç hesaplarına intikal ettiği günü takip eden iş günü, Devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesinde kullanılan fon için alım talimatını vererek yatırıma yönlendirir. Bu tutarlar, alım talimatı verilen fon paylarının takası gerçekleşene kadar, fonun saklayıcı kuruluş nezdinde açılan özel hesabında bloke şekilde tutulur. Devlet katkısının şirket hesaplarına intikal ettiği gün itibarıyla, aktarım veya sistemden ayrılma işlemi nedeniyle katılımcının fonlarına ilişkin satış talimatı verilmişse, katılımcının Devlet katkısı yatırıma yönlendirilmez, satılan fon paylarından nakde dönüşen tutara ilave edilir. Şirketler, Devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesine ilişkin talimat kayıtlarını muhafaza eder ve denetime hazır halde bulundurur. Hesabına intikal eden Devlet katkısının zamanında yatırıma yönlendirilmemesi nedeniyle oluşacak zarar şirket tarafından karşılanır.

(10) Katılımcıya sistemden ayrılmadan kısmen ödeme yapılması durumunda, Kanunun 6 ncı maddesi kapsamında, ödeme yapılacak Devlet katkısı oranı ve uygulamaya dair diğer hususlar Kurum tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Devlet Katkısı Hesabına Dair İşlemler

Şirketler arası aktarım

MADDE 10- (1) Katılımcının, bir şirkette bulunan bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinin başka bir şirkete aktarılması durumunda, Devlet katkısı veya nakit hesabındaki tutarlar da Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin şirketler arası aktarım hakkındaki hükümleri dikkate alınarak katılımcının birikimleriyle birlikte yeni şirkete aktarılır. Bu aktarım ile birlikte, Devlet katkısına ilişkin tüm veriler de yeni şirkete iletilir. Şirket, katılımcının birikimini oluşturan fon paylarının nakde dönüşme sürelerini dikkate alarak Devlet katkısı veya nakit hesabındaki fon paylarının satışını gerçekleştirir, en geç fon paylarının nakde dönüştüğü günü takip eden iş günü saat 15:00’e kadar ilgili tutarı ve aktarıma ilişkin verileri aktarım yapılacak şirkete aktarır. Aktarım yapılan şirket, bu tutarı, en geç hesaplarına intikal ettiği günü takip eden iş günü, Devlet katkısına ilişkin fon paylarının alım talimatını vererek yatırıma yönlendirir. Bu tutarlar, alım talimatı verilen fon paylarının takası gerçekleşene kadar, fonun saklayıcı kuruluş nezdinde açılan özel hesabında bloke şekilde tutulur.

(2) Katılımcının, önceki şirketinde ödediği katkı payları nedeniyle hesabına henüz intikal etmemiş bir Devlet katkısı bulunması halinde bu tutar en geç, şirkete ödendiği günü takip eden iş günü katılımcının yeni şirketine aktarılır.

(3) Bu madde kapsamındaki aktarım ve yatırıma yönlendirme yükümlülüklerinin zamanında yerine getirilmemesi nedeniyle oluşan zarar ilgili şirket tarafından karşılanır.

Ayrılma ve hak kazanılmayan tutarların iadesi

MADDE 11- (1) Katılımcının, sözleşmesini veya sertifikasını sonlandırması halinde, Kanunun ek 1 inci maddesine göre Devlet katkısı hesabındaki hak kazanılan tutarlar veya nakit hesabındaki tutarlar, bireysel emeklilik hesabındaki birikimleri ile birlikte Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin sistemden ayrılmaya ilişkin hükümleri dikkate alınarak kendisine ödenir.

(2) Emeklilik hakkı kazanılmış olmakla birlikte bu hak kullanılmadan ya da vefat veya malûliyet dışındaki bir nedenle sözleşmenin veya sertifikanın sonlanması halinde, çalışanlara taahhüt edilen Devlet katkısı tutarları şirketlerce Devlet katkısı hesabından çıkarılır, Kanunun ek 1 inci maddesine göre Devlet katkısı hesabındaki hak kazanılmayan tutarlar ise genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere aşağıda belirtilen işlemler takip edilerek iade edilir.

(3) Şirket, katılımcı tarafından gönderilen ayrılma talep formunun kendisine intikalini müteakip katılımcının Devlet katkısı hesabındaki fon pay adet ve tutar verisi ile sonlanma tarihi itibarıyla hesapladığı hak kazanma oranının emeklilik gözetim merkezi kayıtları ile uyumlu olduğunu teyit eder. Katılımcının Devlet katkısı hesabındaki fon pay adet ve tutar verisi ve hesaplanan hak kazanma oranı, emeklilik gözetim merkezi kayıtları ile uyumlu değil ise, uyumsuzluğa neden olan hataların düzeltilerek teyidin sağlanması gerekir. Emeklilik gözetim merkezi, bu uyumun teyidi amacıyla şirketlerin emeklilik gözetim merkezi nezdinde tutulan kayıtlara uzaktan erişimi için gerekli altyapıyı kurar. Ayrılma işlemi gerçekleştirilmeden önce katılımcının sistemden ayrılmaktan vazgeçmesi durumunda şirket, katılımcının bu yöndeki talebini en geç kendisine ulaştığı tarihi takip eden iş günü emeklilik gözetim merkezine bildirir.

(4) Şirket, üçüncü fıkrada belirtilen teyidi sağlamasını müteakip katılımcının birikimini oluşturan fon paylarının nakde dönüşme sürelerini dikkate alarak, Devlet katkısı hesabındaki fon paylarının satım talimatını verir.

(5) Şirket, fon paylarının nakde dönüştüğü gün, nakde dönen tutarları, virgülden sonra yukarı doğru en yakın iki haneli tutara yuvarlayarak genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Bakanlık hesaplarına öder. Şirket bu ödemelere ilişkin bilgiyi, ödemelerin yapıldığı aya ilişkin kayıt kesinleştirme tarihine kadar emeklilik gözetim merkezine gönderir. Emeklilik gözetim merkezi, kendisine yapılan bildirim ve iletilen veriler kapsamında Bakanlık hesaplarına ödenen tutarların kendi kayıtları ile uyumunu ve doğruluğunu kontrol eder. Zamanında ödenmediği veya eksik ödendiği tespit edilen tutarlar, ödenmesi gereken tarihten itibaren gecikme zammı oranına göre hesaplanan faiziyle birlikte 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere emeklilik gözetim merkezi tarafından ilgili vergi dairesine aylık olarak bildirilir.

(6) Şirketler, emeklilik gözetim merkezi tarafından, beşinci fıkra kapsamında vergi dairesine bildirilen tutarların vergi dairesine ödenmesine ilişkin bilgileri, aylık olarak emeklilik gözetim merkezine gönderir.

Haksız veya erken yapılan ödemelere ilişkin işlemler

MADDE 12- (1) Şirketler, Devlet katkısına esas teşkil eden katkı paylarının doğru hesaplanması ve kendi altyapı ve operasyonlarından kaynaklanan hataların önlenmesi için gerekli tedbirleri alır.

(2) Haksız olarak ödendiği tespit edilen Devlet katkısı, ödeme tarihinden itibaren gecikme zammı oranına göre hesaplanan faiziyle birlikte 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere emeklilik gözetim merkezi tarafından ilgili şirketin bağlı olduğu vergi dairesine ve şirkete aylık olarak bildirilir.

(3) Taahhüt edilen Devlet katkısının haksız olarak hesaplandığı tespit edilen kısmı, ilgili hesaptan çıkarılır. Söz konusu tutarların nakit hesabına nakden ödenen kısmına ilişkin olarak ikinci fıkradaki süreç işletilir.

(4) Şirketler, emeklilik gözetim merkezi tarafından, ikinci fıkra kapsamında vergi dairesine bildirilen tutarların vergi dairesine ödenmesine ilişkin bilgileri, aylık olarak emeklilik gözetim merkezine gönderir.

(5) Kendisine haksız olarak Devlet katkısı ödendiği veya taahhüt edildiği tespit edilen bir katılımcıya ait Devlet katkısı, mutabakat belgesi ekinde yer alan veriler uyarınca sözleşmesinin veya sertifikasının en son bulunduğu şirket tarafından, ilgili fon payları satılarak katılımcının hesabından geri alınır veya taahhüt hesabından çıkarılır.

(6) Haksız ödendiği tespit edilen Devlet katkısı tutarlarından, katılımcının Devlet katkısı hesabından geri alınmadan sözleşmenin veya sertifikanın sonlanması durumunda Bakanlığa ödenmiş olan tutarlar için 13 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında işlem yapılır.

(7) Erken ödenen Devlet katkısı tutarlarına, Devlet katkısının Bakanlıkça fiilen ödendiği tarih ile ödenmesi gereken tarih arasındaki süre için emeklilik gözetim merkezi tarafından gecikme zammı oranı esas alınarak gecikme bedeli hesaplanır. Hesaplanan tutar, Devlet katkısının Bakanlıkça ödenmesi gereken tarihten şirketin vergi dairesine ödeme yaptığı tarihe kadar gecikme zammı oranına göre hesaplanan faiziyle birlikte 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere emeklilik gözetim merkezi tarafından ilgili şirketin bağlı olduğu vergi dairesine ve şirkete aylık olarak bildirilir.

(8) Erken taahhüt edilen Devlet katkısı tutarları ile erken nakde dönüşen Devlet katkısı tutarlarına ilişkin emeklilik gözetim merkezi ve şirketlerce yapılacak iş ve işlemlere ilişkin esas ve usuller Kurum tarafından belirlenir.

Fazla veya yersiz ödemelerin iadesi

MADDE 13- (1) Bakanlık hesabına şirketlerce yapılan fazla veya yersiz ödemeler Bakanlıkça iade edilir. Bu tutarlar için faiz ödenmez. Bu konudaki esas ve usuller Kurumca belirlenir.

Devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesi

MADDE 14- (1) Şirket, münhasıran Devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesi amacıyla aşağıda belirtilen portföy sınırlamalarına uyan, kendisi tarafından veya başka bir emeklilik şirketince kurulmuş bir fon tanımlar. Şirket, faiz içermeyen yatırım araçlarına yönelik tercihte bulunan katılımcılar için ayrı bir fon tanımlayabilir, faiz içermeyen yatırım araçlarına yönelik tercihte bulunan çalışanlar için ise her halükarda ayrı bir fon tanımlar. Nakden ödenen Devlet katkılarının;

a) Asgari yüzde yetmişi, ilgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarında,

b) Azami yüzde yirmisi Türk Lirası cinsinden;

1) Mevduatta, katılma hesabında,

2) Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçlarında, kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde,

c) Asgari yüzde onu, BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda,

   değerlendirilir.

(2) Birinci fıkranın (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ve (c) bendinin her biri için fon portföyünün yüzde onbeşinden fazla yatırım yapılamaz.

(3) Fon portföyüne, BIST repo-ters repo pazarında gerçekleştirilen ters repo vaad sözleşmeleri dâhil edilebilir ve fon varlıkları Takasbank ve/veya yurt içi organize para piyasası işlemlerinde değerlendirilebilir. Bu şekilde değerlendirilecek tutarlar fon portföyünün yüzde beşini aşamaz.

(4) Devlet katkılarının yatırıma yönlendirileceği fona ilişkin giderlerin karşılanması için fondan gider kesintisi yapılabilir. Bu kapsamda yapılacak toplam kesinti, fon işletim giderine ilişkin kesinti dâhil, günlük yüz binde biri (yıllık %0,365) geçmeyecek şekilde fon içtüzüğünde belirlenir.

(5) Devlet katkılarının yatırıma yönlendirilmesi amacıyla tanımlanan fonun yönetiminde aşağıdaki portföy sınırlamaları uygulanır:

a) Tek bir bankada mevduat veya katılma hesabı olarak değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün yüzde altısını aşamaz.

b) Tek bir banka tarafından ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikalarına fon portföyünün binde onbeşinden fazlası yatırılamaz.

c) Tek bir hisse senedine fon portföyünün yüzde birinden fazla yatırım yapılamaz.

(6) İlgili fonun yönetiminde, bu maddede belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte yer alan ve bu maddede belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları da dikkate alınır.

(7) Şirket, fondaki varlıkların değerinde, fiyat hareketleri, rüçhan haklarının kullanılması ve benzer sebeplerle dördüncü fıkrada yer alan sınırlama hariç yukarıda belirtilen oransal sınırlamaların ihlal edilip edilmediğini aylık olarak kontrol eder ve bu şekilde ihlal edilen oranların on iş günü içinde düzeltilmesini sağlar ve Kuruma bildirimde bulunur.

(8) Fon içtüzüğünde belirlenen günlük kesinti oranına karşılık gelen yıllık oranın aşılıp aşılmadığı şirket tarafından her hesaplama dönemi sonunda kontrol edilir. Bu kontrol, fon içtüzüğünde yer alan yıllık kesinti oranı ve o yıl için hesaplanan günlük ortalama fon net varlık değerine göre yapılır. Şirket tarafından yapılan kontrolde fon içtüzüğünde belirlenen oranların aşıldığının tespiti halinde, aşan tutar ilgili dönemi takip eden beş iş günü içinde şirketçe fona iade edilir.

(9) Bu Yönetmelik kapsamında sunulan fonların kesinti yapısı ve oranları, sayısı, içeriği ve portföy yönetim şirketinin belirlenmesine ilişkin esaslar Kurul tarafından yeniden belirlenebilir.

Devlet katkısına hak kazanma

MADDE 15- (1) Sözleşmenin veya sertifikanın emeklilik hakkının kullanılarak ya da vefat veya maluliyet nedeniyle sonlandırılması durumunda katılımcı ya da çalışan, Devlet katkısı hesabındaki tutarın tümüne hak kazanır.

(2) 1/1/2013 tarihinden sonra sözleşmenin sistemde geçirdiği sürenin üç yıldan altı yıla kadar olması durumunda katılımcı, Devlet katkısı hesabındaki tutarların yüzde onbeşine, altı yıldan on yıla kadar olması durumunda yüzde otuzbeşine, on yıl ve daha fazla olması durumunda ise yüzde altmışına hak kazanır. Hesaplamalar, sözleşme bazında yapılır. Süre hesabında, sözleşmeye ait fon paylarına ilişkin son satım talimatının verildiği tarih dikkate alınır. Çalışanlar, Devlet katkısı nakit hesabında yer alan tutarların tamamına hak kazanır.

(3) Devlet katkısının şirket hesaplarına intikal ettiği gün itibarıyla, katılımcının ilgili sözleşmesine ait Devlet katkısı hesabında herhangi bir tutar bulunmaması halinde, süre hesabında, sözleşmeye ait diğer fon paylarına ilişkin son satım talimatının verildiği tarih dikkate alınır.

(4) İşveren grup emeklilik sözleşmesi kapsamında geçirilen süreler, emeklilik durumu hariç, Devlet katkısına hak kazanmaya esas süre hesabında dikkate alınmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İşlemlerde sorumluluk

MADDE 16- (1) Şirketler ve emeklilik gözetim merkezi, Devlet katkısının hesaplanması, bildirimi, kontrolü ve ödenmesine dair yükümlülükler ile bu Yönetmelikte belirtilen diğer yükümlülüklerinin doğru, zamanında ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere bir kontrol sistemi oluşturur.

(2) Şirketler, Devlet katkısı uygulamasına ilişkin işlemler ile kendi bünyelerindeki katılımcıların sözleşme veya sertifika bazında Devlet katkısı hesabındaki tutarlara hak kazanımı sürelerinin ve taahhüt tutarlarının mevzuatta öngörüldüğü şekilde takibi için gerekli teknik altyapıyı kurar.

(3) Denetim birimlerince yapılan denetim sonucunda; şirketin veya emeklilik gözetim merkezinin bu Yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu oluştuğu tespit edilen kamu zararı, ilgili kuruluş adına borç dosyası açılarak takip edilir ve tahsilat, adına borç kaydı açılan kuruluştan yapılır.

(4) Bakanlığın ilgili harcama birimi sadece, Devlet katkısının hesap formunda bildirilen tutarının bütçe tertibine uygun olarak ödenmesinden, ödenek üstü ödeme yapılmamasından ve ödemenin doğru muhasebe hesaplarından yapılmasından sorumludur.

(5) Şirketler, imzalayacakları mutabakat belgesine kayıt kesinleştirmeye konu işlemlerin oluşturulan kontrol sistemi çerçevesince kontrol edildiğini, kasıt, kusur, hata veya ihmalleri dolayısıyla oluşabilecek bütün zararlardan sorumlu olduklarına dair beyannameyi ekler.

(6) Veri gönderim ve bildirim yükümlülüğünü, Devlet katkısının hesaplanması ile Devlet katkısına ilişkin mahsuplaşma ve iade işlemlerinde sorumluluklarını gereği gibi yerine getirmeyen şirketlerin, katılımcıların hak ve menfaatlerini tehlikeye soktukları kabul edilir ve şirketlere, yaptıkları ihlalin mahiyetine göre Kanunun 14 üncü ve 22 nci maddelerinde belirtilen müeyyideler uygulanır.

(7) 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamındaki katılımcılar için şirketin Devlet katkısına ilişkin sorumluluğu, ilgililerin durumlarını tevsik eden belgelerini şirkete ibraz ettiği tarih itibarıyla başlar ve belge üzerindeki belge veriliş tarihi dikkate alınarak 4 üncü maddenin beşinci fıkrası kapsamında işlem tesis edilir.

Zararların karşılanması

MADDE 17- (1) Ödenen katkı payının şirketçe zamanında bildirilmemesi, eksik bildirilmesi, doğruluğunun sağlanamaması, Devlet katkısının taahhütten nakde dönüşmesi gereken tutarı için şirketçe nakit ödeme talebinin süresi içinde iletilmemesi veya ilgili verinin emeklilik gözetim merkezince tutarlılığının ya da Devlet katkısı hesabı yapılmasına imkan verdiğinin teyit edilememesi ve benzeri nedenlerle katılımcıya gecikmeli şekilde ödenen Devlet katkısının gecikme dönemine ilişkin varsa getirisi, eksik ödemeye konu Devlet katkısının ilgili hesaba ödendiği tarihi müteakip iki iş günü içinde şirket tarafından katılımcının bireysel emeklilik hesabına ödenerek birikimlerine ilave edilir.

(2) Bir katkı payının şirket hesaplarına nakden intikal ettiği ayın sonunu müteakip bir yıllık süre geçtikten sonra, varsa söz konusu katkı payı ödemesinden kaynaklı devreden katkı payları da dahil olmak üzere ödenmesi gereken bir Devlet katkısı bulunduğunun tespiti halinde, bu tutar ve bunun gecikme dönemine ilişkin getirisi şirket tarafından ilgisine göre katılımcının bireysel emeklilik hesabına ödenerek birikimlerine ilave edilir. Katılımcının ya da işverenin sözleşmeye ilişkin bilgilerindeki herhangi bir değişikliği şirkete geç bildirmesi nedeniyle şirket tarafından karşılanacak olan zararın hesaplamasında, katılımcının ya da işverenin ilgili bilgileri şirkete bildirim tarihi gecikme döneminin başlangıç tarihi olarak alınır.

(3) Şirketlerce, 9 uncu ve 10 uncu maddeler kapsamındaki yatırıma yönlendirme ve aktarım yükümlülüklerinin zamanında yerine getirilmemesi durumunda, ilgili tutarlar için işlem bazında söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin sürenin sona erdiği tarih ile bu yükümlülüklerin yerine getirildiği tarih arasındaki süreye gecikme zammı oranı uygulanarak hesaplanacak tutar katılımcının Devlet katkısı hesabına ilave edilir. Şirketin bu yükümlülükleri yerine getirmesi ancak gecikme zammı oranı uygulanarak hesaplanan tutarı da ödemesiyle gerçekleşir.

(4) Emeklilik gözetim merkezinin, hesaplarına intikal eden Devlet katkısını süresi içinde şirketlere göndermemesi durumunda, bu tutara Bakanlığın ödeme yaptığı tarihten emeklilik gözetim merkezi tarafından şirketlere ödeme yapılan tarihe kadar geçen süre için gecikme zammı oranı uygulanır ve hesaplanan tutar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Bakanlık hesaplarına ödenir.

(5) Emeklilik gözetim merkezinin bu Yönetmelikte belirtilen bildirim, hesaplama, kontrol ve ödeme gibi sorumluluklarını belirlenen esaslar doğrultusunda yerine getirmemesi nedeniyle oluşan zararlar emeklilik gözetim merkezi tarafından karşılanır.

(6) Bu Yönetmelik kapsamında zararların karşılanmasında kullanılacak getiriye ilişkin hesaplama, ilgili Devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesinde kullanılan fonun pay değerinde ilgili sürede meydana gelen artış dikkate alınmak suretiyle yapılır.

(7) Başka bir şirket tarafından emeklilik gözetim merkezine eksik veya yanlış gönderilen veriler nedeniyle vergi dairesine ödeme yapmak durumunda kalan şirketin, vergi dairesine ödemiş olduğu gecikme zammı tutarı ve varsa katılımcının sistemden ayrılması nedeniyle Devlet katkısı hesabından alamadığı durumda vergi dairesine ödediği Devlet katkısı tutarı, haksız ödemeye sebebiyet veren şirketler tarafından, konuyla ilgili bildirimin kendisine ulaşmasını takip eden 5 iş günü içerisinde haksız Devlet katkısı ödemesini yapan emeklilik şirketine ödenir.

Vergi dairesine bildirim

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik kapsamında emeklilik gözetim merkezi tarafından vergi dairesine yapılacak bildirimlerde, amme alacağının tutarı, vadesi, amme borçlusunun adı soyadı/unvanı, vergi kimlik numarası, adresi ve bağlı bulunulan vergi dairesi müdürlüğü bilgilerine yer verilir.

Denetim

MADDE 19- (1) Devlet katkısının hesaplanmasına, ödenmesine ve hakedilmeyen veya şirketlerce haksız olarak tahsil edilen tutarların iade veya mahsup edilmesine, şirket hesaplarına intikal eden Devlet katkılarının şirketlerce ilgili fonlara intikal ettirilmesine ilişkin iş ve işlemler Kurumca yılda en az bir kez denetlenir.

(2) Devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesinde kullanılacak fonlara ilişkin denetim Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gerçekleştirilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 20- (1) 5/2/2016 tarihli ve 29615 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yıl ekleme

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 1/1/2013 tarihinden önce sisteme girmiş ve 1/1/2016 tarihi itibarıyla sözleşmesi yürürlükte olan katılımcıların emeklilik sözleşmelerine, sözleşmenin sisteme giriş tarihine göre 1/1/2013 tarihi itibarıyla hesaplanan sistemde kalma süresi dikkate alınarak, katılımcının Devlet katkısına esas hak kazanma sürelerinin hesaplanması bakımından, bir defaya mahsus olmak üzere 6327 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinde belirtilen yıl eklemesi yapılır. Buna göre, katılımcının ilgili sözleşmesine ilişkin Devlet katkısına hak kazanmaya esas süresine, 1/1/2013 tarihi itibarıyla ilgili sözleşmede;

a) Üç yıldan fazla ancak altı yıl veya daha az süreyle kalınmış olması halinde bir yıl,

b) Altı yıldan fazla ancak on yıl veya daha az süreyle kalınmış olması halinde iki yıl,

c) On yıldan fazla kalınmış olması halinde üç yıl,

1/1/2016 tarihinde eklenir.

Başlangıç Devlet katkısı

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden önce, başlangıç Devlet katkısı hesaplanarak sertifikalarına dağıtılmış olan çalışanların kalan taahhüt tutarları çalışan bazında emeklilik gözetim merkezi tarafından sağlanan altyapı üzerinden izlenir ve nakde dönme işlemleri bu Yönetmeliğe göre yürütülür.

Yürürlük

MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Editör: Veli Karadeniz