Resmî Gazete’nin 13 Mayıs 2023 Cumartesi günü yayınlanan 32189 sayılı baskısında yer alan yönetmelik şöyle:

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN

FİNANSAL RAPORLAMALARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Bu Yönetmelik, Türkiye’de kurulu sigorta ve reasürans şirketleri, yabancı sigorta ve reasürans şirketlerinin Türkiye’deki şubeleri ile emeklilik şirketlerini kapsar.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Birlik: Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğini,

b) Kanun: 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununu,

c) Kurul: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,

ç) Kurum: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

d) Sigortacılık Gözetim Sistemi: Şirketlerin gözetimini teminen oluşturulan ve verilerin elektronik ortamda transferi ile işlenmesini sağlayan sistemi,

e) Şirket: Türkiye'de kurulmuş sigorta ve reasürans şirketleri ile yabancı ülkelerde kurulmuş sigorta ve reasürans şirketlerinin Türkiye'deki şubeleri ile emeklilik şirketlerini,

f) Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS): Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartları, Türkiye Muhasebe Standartları ile Katılım Finans Muhasebe Standartlarını ve bunlarla ilişkili diğer düzenlemeleri,

ifade eder.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun” ibaresi “Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun” şeklinde, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kamuya açıklanacak finansal tablolar, bunlara ilişkin dipnot ve açıklamalar ile konsolide finansal tabloların düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar Kurumca çıkarılacak tebliğler ile belirlenir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5- (1) Finansal tablolar; bilanço (finansal durum tablosu), gelir tablosu (kâr veya zarar tablosu), diğer kapsamlı gelir tablosu, özsermaye değişim tablosu, nakit akış tablosu ile kâr dağıtım tablosundan oluşur. Finansal tablo dipnot ve açıklamaları ile finansal tablolarda yer alan bilgilere ilişkin açıklayıcı rapor ve tablolar, finansal tabloların ayrılmaz parçalarıdır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(6) Bilanço dışı hesaplar, şirketin aktif ve pasifini birinci derecede ilgilendirmeyen, sigorta branşları itibarıyla ödemeyi taahhüt ettiği sigorta bedelleri ile ileride borç veya alacak doğuracak hak ve yükümlülükleri, fer’i zilyetlik altındaki değerleri ve muhasebe disiplini altında takip edilmek istenen bilgileri izlemek amacıyla kullanılan bilanço dışı hesapları ifade eder.

(7) Bilanço dışı hesapların bakiyeleri, gerçek aktif ve pasif değer niteliği taşımadığından, bu gruptaki hesaplar bilanço ve gelir tablosu hesapları ile karşılaştırılmaz.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğe 7 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Diğer kapsamlı gelir tablosu

MADDE 7/A- (1) Diğer kapsamlı gelir tablosu, Türkiye Finansal Raporlama Standartları uyarınca kâr veya zarara yansıtılması zorunlu kılınmayan veya yansıtılmasına izin verilmeyen gelir ve gider kalemlerini (yeniden sınıflandırma düzeltmeleri dâhil) gösteren tablodur. Bu tabloda Türkiye Finansal Raporlama Standartları uyarınca diğer kapsamlı gelire yansıtılması gereken döneme ilişkin kazanç ve kayıplar nitelikleri itibarıyla sınıflandırılarak gösterilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11- (1) Şirketler tarafından bu Yönetmelik ve ilgili tebliğlerde belirtilen şekil ve içerikte hazırlanan yıl sonuna ilişkin finansal tablolar, bunların dipnot ve açıklamaları, bağımsız denetim raporu ve bunların ekinde yer alacak Kurulca açıklanması gerekli görülen ilave bilgiler yıl sonu finansal raporunu; kâr dağıtım tablosu hariç olmak üzere ilgili ara döneme ilişkin finansal tablolar, bunların dipnot ve açıklamaları, bağımsız denetim raporu ve bunların ekinde yer alacak Kurulca açıklanması gerekli görülen ilave bilgiler ara dönem finansal raporunu oluşturur.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yangın sigortaları eğitimini bitirme sevinci Yangın sigortaları eğitimini bitirme sevinci

“MADDE 13- (1) Şirketlerin yönetim kurulu başkanı, denetim komitesi üyeleri, genel müdürü, mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı, muhasebe veya mali işlerden sorumlu müdürü veya bu unvanlara eş değer kişiler tarafından ad, soyad ve unvan belirtilmek suretiyle, bağımsız denetim raporu hariç olmak üzere, şekil ve içeriği Kurumca belirlenecek yıl sonu ve ara dönem finansal tablolar ile bunlara ilişkin dipnot ve açıklamaları bu Yönetmelik hükümlerine ve muhasebe kayıtlarına uygun olduğu belirtilerek imza edilir. İlgili branşlarda faaliyet gösteren sigorta şirketlerinde finansal tablolar ilave olarak sorumlu aktüer tarafından onaylanır.

(2) Türkiye’de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan şirketler için birinci fıkra hükümleri kıyasen uygulanır.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Reasürans şirketleri için bu fıkrada belirtilen süreler iki katı olarak uygulanır.”

“(3) Türkiye’de şube kurmak suretiyle faaliyette bulunan şirketin merkezine ait kâr dağıtım tablosu hariç olmak üzere finansal tabloları, merkezin kurulu bulunduğu ülkedeki yetkili organlar tarafından onaylanmasını müteakip bir ay içerisinde şirket tarafından Kuruma elektronik ortamda gönderilir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Şirketlerin; sigorta ettirenlerinden, sigortalılarından, sigorta tazminat alacaklılarından, resmî ya da özel kurum ve kuruluşlardan aldıkları mektup, telgraf, elektronik posta mesajı, ilam ve tebligatlar ile diğer yazıları, faaliyetleri ile ilgili belgelerin asıllarını veya mümkün olmadığı hâllerde sıhhatlerinden şüpheye mahal vermeyecek kopyalarını ve sigorta ettirenlerine, sigortalılarına, sigorta tazminat alacaklılarına, resmî ya da özel kurum ve kuruluşlara yazdıkları yazıların makine ile alınmış, tarih ve numara sırası verilerek düzenlenecek suretlerini istenildiğinde ibraz edilebilecek şekilde nezdlerinde on yıl süreyle saklamaları zorunludur.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.”

MADDE 12- Aynı Yönetmelikte yer alan “Müsteşarlıkça” ibareleri “Kurumca”, “Müsteşarlığa” ibareleri “Kuruma”, “Müsteşarlık” ibareleri “Kurum”, “Müsteşarlığın” ibaresi “Kurumun”, “Müsteşarlığı” ibaresi “Kurumu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13- Bu Yönetmeliğin;

a) 4 üncü ve 6 ncı maddeleri ile 3 üncü maddesiyle değiştirilen 4 üncü maddenin ikinci fıkrası 1/1/2024 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 14- Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Editör: Hasan Burak Karadeniz