Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Yönetim Kurulu Başkanlığı için aday olan AREX Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Süphanoğlu, sektörün sorunlarını bildiğini ve çözüm için de yol haritasının hazır olduğunu belirtti.

Süphanoğlu, bu çerçevede, Birlik olarak SEDDK ile koordinasyon ve uyumu artırmayı, sektör problemlerinin en uygun şekilde çözümü ve sektörün gelişimine yönelik projeleri hayata geçirmek için Birlik’i daha kurumsal bir yapıya kavuşturmayı, başta AB standartları olmak üzere dünyadaki sigorta mevzuatlarını ve gelişmeleri takip eden, düzenleyici kurum ve makamlara görüş, öneri ve dönemsel rapor sunan bir yapıya kavuşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Süphanoğlu göreve gelmesi durumunda çözüme kavuşturmayı amaçladığı başlıkları aşağıdaki şekilde özetledi.

- AB mevzuatını ve Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği (IAIS) ilkelerini değerlendirerek sektör paydaşlarıyla tartışmaya açacağını ve Ülkemiz sigortacılık mevzuatının nasıl revize edilmesi gerektiği konusunda SEDDK’ya ve Bakanlıklara görüş ve öneri sunacaklarını belirtti.

-  Trafik sigortalarında son dönemde fiilen uygulanan zorunlu tarife sisteminden serbest tarife sistemine geçiş için sektördeki paydaşlar ile görüş birliği oluşturduktan sonra, SEDDK’ya yol haritası sunulacağını dile getirdi.  Bu çerçevede, piyasa dinamikleriyle örtüşmeyen ve şirketlerin kendi riskini yönetmesine mani olan Riskli Sigortalılar Havuzu’nun kaldırılması ve serbest piyasa şartlarının oluşmasına zemin hazırlanmasının gerekli olduğunu, ivedilikle rekabet ortamı sağlanarak serbest tarife sistemine geçilmesi için yol haritası oluşturduğunu ve yakın zamanda gündeme getireceğini belirtti.

-   Dünya uygulamaları ve ülkemiz ihtiyaçları dikkate alınarak otomobil sigortalarının uygulamalarının yeninden dizayn edilmesi için mevzuat değişikliklerini de öngören iki yıllık yol haritası oluşturduğunu ve bu yol haritasını önümüzdeki dönemde ayrıntılı olarak gündeme getireceğini, sektörde tartışmaya açıldıktan sonra Birlik olarak gerekli düzenlemelerin yapılması için ilgili makamlarla da temaslarda bulunacağını ve ortak çalışma yürüteceğini belirtti.

-    Uluslararası Muhasebe Standartlarına uyum sağlanması için Birlik olarak daha etkin çalışılacağını, UFRS 17’ye geçiş aşamasında da, sektörün şirket bazlı iş yükünün azaltılması için SEDDK ile uyum içinde kurumsal çözümler üzerinde çalışılacağını belirtti.

-  Sigorta mevzuatının genel olarak geliştirilmesi için Birlik olarak öncülük yapılacağını, Kurulacak komiteler ile Branşlara ilişkin Genel Şartların tümünün gözden geçirileceğini ve günümüz koşulları da düşünülerek güncellenmesine yönelik SEDDK’ya somut görüş ve öneri sunulacağını belirtti.

-  Hasar süreçlerinin net olarak belirlenmesi, gerek sigortacılar ve gerekse sigortalılar tarafından öngörülebilir olması için oluşturulacak çalışma grupları ile branş bazlı süreçler yürütüleceğini, bu kapsamda eksper raporlarının e-imzalı olarak SBM üzerinden yüklenmesine ilişkin çalışma yapacaklarını belirtti.

-  Olası büyük depremlerin beklendiği ülkemizde, sigorta şirketlerinin aksamadan faaliyetlerini yürütmelerini teminen diğer şirket görüşleri de alınarak deprem durumunda ortak hareket etmek ve acil durum yol haritası belirlemek üzere Birlik olarak çalışma başlatılacağını dile getirdi.

-  Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatı da dikkate alınarak, Bilgi İşlem Standardı ve Güvenliği konusunda uzmanlardan oluşan bir çalışma grubu oluşturarak, sektörün veri güvenliğinin sağlanması için SBM’nin de desteği ile çalışma yürütmeyi planladığını dile getirdi.

-  Finans sisteminde tüm yükün bankaların üzerinde olduğunu, finansal risklerin farklı aktörler üzerinde homojen şekilde dağıtılmasının önemine vurgu yapan  Süphanoğlu ve firmaların teminat ihtiyaçlarına alternatif çözümler sunularak finansal sistemin derinleştirilmesinin öneminin altını çizdi. Ülkemiz finansal sisteminin daha da güçlendirilmesi için finansal sigortaların geliştirilmesinin hayati önemde olduğu vurgulayan Süphanoğlu, ticari hayatın güvenle yürümesini sağlayacak finansal sigortalara ilişkin düzenlemeler yapılması için mevzuat çalışmalarının hazır olduğunu ifade etti ve bu alanın gelişmesine engel olan bazı mevzuat hükümlerinin revize edilmesi ve bu branşın gelişmesi için çalışma yürütüleceğini dile getirdi.

Hayallerinizi gerçekleştiren yatınız güvencede mi? Hayallerinizi gerçekleştiren yatınız güvencede mi?

-  Poliçelerin kâğıda basılı olarak verilmesi yerine elektronik ortamda iletilmesi, ayrıca sigortalıların e-Devlet üzerinden ve SBM üzerinden poliçe içeriğine erişiminin sağlanmasını sağlayacak bir yapı oluşturulması ve akıllı telefon üzerinden ulaşılabilir bir sistem oluşturulması için teknik ve mevzuat çalışması yapılacağını belirtti.

-  Sektörel eğitim veren kurumların bir çatı altında toplanarak fonksiyonlarının daha da geliştirilmesi ve zaman içerisinde sigortacılık sektörünün ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir üniversite yapısına kavuşturulması için çalışacağını ifade etti.

- Sigortacılık suistimallerinin takibinde kişisel verilerin korunması mevzuatı da dikkate alınarak daha etkin bir hukuki alt yapı oluşturulması ve sigortacılığa ilişkin bu tür verilerin tutulmasına ilişkin usul ve esaslarının oluşturulması ve ilgili kamu kurumları ile koordineli çalışması için proje oluşturulacağını vurguladı.

Editör: Yaren Akkuş